Gartnerløkka

Gartnerløkka er en bortgjemt liten park i Bydel Gamle Oslo, som nå skal oppgraderes. SOLA jobber med oppgradering av parken, fra brukermedvirkning til bygging. Det foreliggende forslaget til SOLA legger vekt på å ta i bruk flere deler av parken, men bevare den rolige bynaturfølelsen og øke naturmangfoldet. Gartnerløkka er en del av arbeidet med Parkløft Tøyen.


Oppdragsgiver—
Bydel Gamle Oslo

Oppdrag—
Fra medvirkning og skisseprosjekt til bygging

Samarbeid—

Light Bureau


Det er mange lokale ildsjeler som uttrykker engasjement for parken, spesielt for trærne og biomangfoldet. Det er viktig at disse stemmene blir hørt, og at man tar hensyn til bevaring av både vegetasjon og lokalt engasjement. Likevel er det et flertall i brukerundersøkelsene som opplever ubehag i parken knyttet til narkotikabruk, og mangel på vedlikehold. Balansen mellom trygghetsskapende tiltak og bevaring av viktig bynatur har vært sentralt i prosjektdiskusjonen og utforming av planen for parken. Det er spesielt fire temaer vi har jobbet med i denne sammenhengen:


1. Aktivisering av kantene: ved å flytte hovedtrappen en tanke vekk fra midten og legge til en ekstra snarvei i andre enden av parken, vil man sørge for mer aktivitet langs kantene og bedre oversikt over det som skjer i midten. Å lyse opp disse gangtraseene vil forsterke denne effekten ved at man får mindre mørke baksider. Aktivisering av kantene i parken vil også sørge for bedre utnyttelse av parkarealet, som i dag har relativt lite bruksareal i forhold til størrelsen. Med samme baktanke har vi sett på det å skape mer sammenhengende sosiale soner, flere forbindelser ut og inn av parken, og flere forbindelser på tvers i parken som kan redusere steder som er tilgjengelig for uønsket aktivitet. Ved å jobbe for mer sammenhengende soner, spesielt nederst i parken, vil man motvirke oppstykking, slik parken preges av i dag. Inngrepene vil materialiseres med gjenbruk av materialer, og teknikker som ikke krever store inngrep i parken for å beskytte vegetasjon.


2. Et sentralt parkrom: en planert plen nederst i parken med tilknyttede sitteplasser vil gjøre det enda mer attraktivt å arrangere aktiviteter på Gartnerløkka. Formen på plenen og tilhørende sitteplasser er kurvede, fremfor ”båsliknende” slik de er i dag. Dette er for å hindre opphopning av søppel og gjøre vedlikehold enklere. Nabolaget er svært begeistret for utekinoarrangementer som har blitt gjort på Gartnerløkka, og det er tydelig at det har masse skapt gode minner. Bedre tilrettelegging for denne og andre typer aktiviteter vil kunne skape mer tilstedeværelse og eierskap til parken for naboer og andre lokale initiativer. I tillegg vil vi sørge for flere sitteplasser enn det som finnes i dag, både sitteplasser som er sosiale og åpne, og noen mer skjermede og rolige. Slik kan flere grupper oppholde seg i parken om gangen. Til sammen håper vi at flere vil bruke parken oftere, og at dette i seg selv er et trygghetsskapende element.


3. Vi har sett på muligheter for lek og trening i parken, uten at parken skal være verken en leke- eller treningspark. Trærne i skogen gir ypperlige muligheter for barnelek og utforsking, enten det handler om motoriske ferdigheter slik som en liten klatrerampe, eller små stier inn i skogen der man kan besøke et insektshotell e.l. For treningsglade mennesker, vil flere måter å bevege seg rundt på i parken (slik som to trapper) sørge for at man kan løpe eller gå i flere "runder", uten å være i veien for de som vil gå der. Planert plen tillater også trening som yoga eller styrketrening.


”Ikke overfyll Gartnerløkka med utstyr. Pent, enkelt og bedre vedlikeholdt vil gjøre det hyggeligere å slå seg ned”


4. Belysning: dagens situasjon hva gjelder lys er preget av blendende lyskilder sentralt i parken. Dette skaper mye lysforurensning, og flere mørke områder utenfor lyktene. Vårt lysforslag ser for seg å ha varmere og integrerte lyskilder langs gangakser og oppholdsrom, som forstørrer parkrommet og er stemningsskapende. Dette vil redusere lysforurensning. Å ha lys i f.eks vinduene av Safir vil gi følelsen av at det er noen hjemme i parken.
# # # # #