Holmlia senter

Eksisterende kjøpesenter på Holmlia skal oppgraderes og bygges om. I den forbindelse skal også byrommene også rustes opp. Det er mye potensiale i den eksisterende sentrumsstrukturen på stedet, og sammen med det nye senteret kan området utvikles til å bli en attraktiv møteplass for brukerne av området.

I dag fremstår uterommene som noe rotete og uoversiktlige, med mange elementer som sperrer sikt- og bevegelselinjer. Harde flater dominerer, med mange baksider og døde fasader. Viktige grep i opprustningen er derfor å rydde opp, åpne fasader, skape trygge uterom med sosial overvåkning, fremme aktivitet på bakkenivå, og gi innbyggerne nye uterom av god kvalitet med innslag av grønt og lek.


Oppdragsgiver—
OBOS Forretningsbygg AS

Oppdrag—
Forprosjekt, detaljprosjekt

Samarbeid—
Meinich arkitekter

Uteområdet utformes med fire større torg og plasser, med en gatestruktur som binder disse sammen. Dagens hovedretninger for bevegelse vil endres når senteret kommer, og nye tydelige akser må forsterkes. Fire torgene har ulike funksjoner, men ett viktig fellestrekk er at alle er en del av uterommet til menneskene som bor i området. Det er derfor viktig å gjøre uterommene tilgjengelig for allsidig bruk, slik at de blir et tilskudd til beboerne.

Adkomsttorget foran kjøpesenterets hovedinngang er i dag en hard og kald betong flate. Ved å bryte opp denne i ulike nivåer, og skape grønne rom og møteplasser, er dette et sted for sosial interaksjon og opphold. Det er også foreslått en aktivitetsflate her, noe som er med på å skape liv på plassen, også for aktiv ungdom.

Markedsplassen er torget i midten. I dag er dette preget av grå heller, med en grønn barriere som går på tvers. Ved å binde sammen de ulike nivåene til en flate, og skape en felles piazza blir dette torget et aktivt torg med grønne rom for både opphold og aktivitet. Et amfi i tilknytning til biblioteket og Biblioteksplassen er med på å binde rommene sammen på torget, og forsterker stedet som en møteplass. På dette torget er det også rom for boder, som trekker aktivitetene i butikkene ut i gatene og skaper liv.

Bydelstorget vil gi et nytt og bedre tilbud for lek, aktivitet opphold og sosialt samvær. Dette gjøres med en terrengform for lek, som sammen med opprampingen og trapper til ny inngang til Holmliasenteret er med på å bryte opp den store flaten, og skape mindre, aktive rom. Solfylte kroker for uteservering vil være med på å skape liv på plassen, og gi et tilbud til mennesker i flere aldersgrupper.

Gatenettet som binder de tre plassene sammen vil få samme belegning, og en ny gang- og sykkelvei skaper et tydelig bevegelsesmønster langs en trygg akse med menneskeliv og handel. Biblioteket vil stå frem fra i alle adkomstretningene, som et offentlig møtested og et tyngdepunkt i gatenettet.

Området er i hovedsak bilfritt, og den eneste kjøringen for private bilder skjer i kanten av adkomsttorget hvor bilene ledes ned i en parkeringskjeller i forbindelse med kjøpesenteret.


# #
# # #